Gå til Rogalandteater.no

ÅRSREGNSKAP FOR 2020

RESULTATREGNSKAP 2020
Note20202019
ALLE TALL I KR 1 000
Driftsinntekter:
Egne inntekter312 91724 214
Tilskudd498 16792 991
Gevinst ved salg anlegg2 63021
Sum driftsinntekter113 714117 225
Driftskostnader:
Lønn, arbeidsg.avg., pensjon5,771 02569 816
Avskrivninger84 9484 728
Andre driftskostnader628 92135 173
Sum driftskostnader104 896109 718
Driftsoverskudd/-underskudd8 8187 507
Finansinntekter/-kostnader:
Finansinntekter288548
Finanskostnader1 5851 763
Sum netto finansinntekter-1 297-1 214
Årsoverskudd7 5216 293
Årets overskudd disponeres slik:
Annen egenkapital117 5216 293
Sum7 5216 293
BALANSE PR. 31.12.20
Note20202019
EIENDELER
Anleggsmidler:
Varige driftsmidler:
Teaterbygning800
Nybygg, Teaterveien 184 0424 092
Lagerbygning800
Hus og leiligheter828 540 30 296
Teaterhallen83 8733 918
Rømningsvei Intimscenen85 1315 930
Inventar8943748
Fast bygningsmessig inventar827 02129 477
Teknisk utstyr86 7286 997
Biler8400698
Sum varige driftsmidler76 67882 155
Langsiktige fordringer:
Langsiktig fordring på staten103 3003 300
EK-innskudd KLP72 1012 101
Pensjonsmidler Ytelsesordning75 41210 943
Sum anleggsmidler87 49098 498
Omløpsmidler:
Varer293165
Fordringer:
Debitorer253313
Andre kortsiktige fordringer2332974
Forskuddsbetalte kostnader1 3961 598
Sum fordringer1 7812 885
Bankinnskudd, kontanter og lignende936 57722 087
Sum omløpsmidler38 45125 137
SUM EIENDELER125 941123 636
GJELD OG EGENKAPITAL
Note20202019
Egenkapital:
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (1.080 aksjer á 100)10,12108108
Annen egenkapital113 3003 300
Sum innskutt egenkapital3 4083 408
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital1164 31363 828
Sum opptjent egenkapital64 31463 828
Sum egenkapital67 72167 237
Langsiktig gjeld:
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser79462 221
Avsetning til vedlikehold131 3751 031
Sum avsetning for forpliktelser2 3213 252
Annen langsiktig gjeld:
Pantelån SR-bank1427 90830 609
Sum annen langsiktig gjeld27 90830 609
Sum langsiktig gjeld30 22933 861
Kortsiktig gjeld:
Leverandører24 2553 006
Skyldig offentlige avgifter25 4735 227
Annen kortsiktig gjeld2, 1518 26214 304
Sum kortsiktig gjeld27 99122 538
SUM GJELD OG EGENKAPITAL125 941123 636

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 – COVID 19

Som følge av Covid-19 og nasjonale påbud, stengte virksomheten ned i mars. Deretter skjedde en gradvis åpning av publikumstilbudet, men store deler av 2020 ble preget av strenge smittevernbegrensinger. Dette har resultert i sterkt reduserte egeninntekter som delvis er kompensert gjennom ekstraordinært tilskudd på 3 millioner fra Staten. Teatret har ivaretatt sitt samfunnsansvar med å tilby scenekunst når myndighetene har tillatt dette. Redusert aktivitet og produksjonsmuligheter har også gitt lavere kostnader enn under normale omstendigheter. Teatret forventer at store deler av 2021 også vil være preget av smittevernbegrensninger med reduserte egeninntekter, men hvor Staten vil delvis kompensere for bortfall av disse.

NOTE 2 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Aktuarielle gevinster og tap i kollektiv ytelsesordning (KLP) er innregnet direkte i annen egenkapital etter NRS6, 67c.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell risiko for
forventet tap.

Varebeholdninger
Varebeholdningen består utelukkende av varer for videresalg til bar/kafé-virksomheten. Verdien er verdsatt laveste verdi av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi

NOTE 3 – EGNE INNTEKTER
20202019
Egne inntekter:
Billettsalg6 84514 785
Programsalg110
Gjestespill371 182
Teaterbaren8133 246
Gaver og gaveforsterkningsmidler975521
Diverse inntekter4 2364 480
12 91724 214

Inntekter knyttet til publikumsrettet virksomhet, har blitt betydelig redusert som følge av pålagte smittevernbegrensninger i 2020. Dette gjelder primært billettsalg og inntekter fra Teaterbaren.

Billettinntekter og andre inntekter i tilknytning til forestillinger blir inntektsført pr forestillingsdato. Inntekter til forestillinger som ikke er avviklet pr 31.12.20 klassifiseres som forskuddsbetalte inntekter og er balanseført under «Annen kortsiktig gjeld», ref. note 14.

Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årsskiftet er kostnadsført i årets regnskap,
ref. note 5.

Teatret har inntektsført kr. 975 000 i gave fra Sandnes Sparebanks gavefond i 2020.
Mottatte, men ubenyttede gaver er balanseført under «Annen kortsiktig gjeld», bl.a.
kr. 2 000 000 i gave fra Sparebankstiftelsen til prosjekt Sceneskifte.

NOTE 4 – TILSKUDD FRA EIERNE
20202019
Mottatte tilskudd:
Staten64 49062 800
Rogaland Fylke9 9089 342
Stavanger Kommune20 44819 402
Andre tilskudd:
Ekstratilskudd Stat (kompensasjon bortfall egeninntekter/Covid-19)3 030
Tilskudd Stavanger Kommune til filmprosjekt "Den siste forestilling"60
Tilskudd Stavanger Kommune Barne- og ungdomsarbeid70
Balanseførte tilskudd fra/til Sceneskifte:
Staten856
Rogaland Fylke383
Stavanger Kommune231137
Sum inntektsførte tilskudd98 16792 991

Driftstilskuddene inntektsføres i det året de er angitt å gjelde for iht tilskuddsbrev.
Teatret mottok kr. 3 030 000 i ekstrastøtte fra Staten som følge av begrensninger i publikumsaktiviteter pga Covid-19.

Det har blitt inntektsført kr. 230 845 av tidligere mottatte midler til prosjekt «Sceneskifte». Teatret har i 2020 mottatt kr. 61 520 fra Stavanger Kommune til barne- og ungdomsarbeid som ikke har blitt inntektsført.
Midlene er avsatt i balansen som kortsiktig gjeld.

NOTE 5 – LØNNSKOSTNADER, ANT. ANSATTE, GODTGJØRELSER, M.M.
20202019
Lønnskostnader:
Lønninger59 88161 034
Arbeidsgiveravgift7 8288 413
Pensjonskostnader2 143-223
Andre ytelser1 173592
Sum personalkostnader71 02569 816
Antall årsverk110,8(inkluderer kunstneriske tjenester fra selv.næringsdrivende)
Antall årsverk inkluderer kunstneriske tjenester fra selv.næringsdrivende.
Godtgjørelser:LønnAnnen godtgjørelse
Teatersjef/daglig leder1 13312
Direktør1 1089

Teatersjef og direktør er medlemmer av teatrets kollektive pensjonsordning. De mottar ingen form for bonuser, opsjoner eller lignende. Teatersjefen opptjener ventelønn som kommer til utbetaling ved endt åremålsperiode under visse betingelser. Det er avsatt kr. 466 000 inklusiv sosiale kostnader i balansen under «Kortsiktig gjeld» til denne forpliktelsen.

Styreleder har mottatt kr 90 720 i styrehonorar. Øvrig honorarer til styremedlemmer utgjør kr 262 080. Kostnadsført revisjonshonorar har i 2020 vært på kr 166 000, og honorar for øvrige tjenester på kr. 88 062,50.

NOTE 6 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER
20202019
Dekorasjonskostnader2 0233 284
Varekjøp bar, kantine, salgsartikler5451 523
Honorarer5 8146 359
Husets drift8 2798 220
Generelle driftskostnader4 6285 027
Transport og reiser1 1172 286
Salgs- og informasjonskostnader4 1255 626
Møtekostn., representasjon, kontingenter, gaver813797
Tap på fordringer44
Kostnadsførte investeringer1 5732 047
28 92135 173

Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årsskiftet, er i sin helhet kostnadsført i regnskapet. Kostnadene utgjør kr 4 737 823. Tilsvarende kostnad i 2019 var kr 4 366 074.

NOTE 7 – PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
20202019
Akturarberegning, ytelsesordning KLP:Kollektiv ordning 31.12.20Kollektiv ordning 31.12.19
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.1292 52086 874
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12−97 263−96 465
Netto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12−4 743−9 591
Arbeidsgiveravgift−669−1 352
Netto påløpte pensjonsforpliktelser inkl aga pr. 31.12−5 412−10 943
Ikke resultatført virkning av estimatavvik00
Netto pensjonsforpliktelse (-midler)−5 412-10 943
Aga av netto pensjonsforpliktelser (-midler)−669−1 352
Netto pensjonsforpliktelse (-midler) uten aga−4 743−9 591
Økonomiske forutsetninger:20202019
Diskonteringsrente1,70 %2,30 %
Forventet lønnsregulering2,25 %2,25 %
Forventet G-regulering2,00 %2,00 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,10 %3,80 %
Forventet regulering av løpende pensjoner1,24 %1,24 %
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.
Pensjonskostnad Rogaland Teater:20202019
Pensjonspremie betalt5 1635 390
Endring pensjonspremie påløpt240108
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) ytelsesordning−1 319−4 625
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) driftspensjon−1 118−267
Andel trukket ansatte−844−830
Omkostninger211
Sum kostnad2 143−223

Kollektiv pensjonsforsikring

Rogaland Teater AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven. Regnskapsføringen av pensjonskostnaden skjer i samsvar med norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler
og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimerte verdier beregnet av aktuar.

Teatrets ytelsesordning ble lukket 30.06.16, men selskapet har det økonomiske ansvaret for oppsatte rettigheter i ordningen. Ordningen ble i 2016 flyttet fra Dnb Liv til KLP. Innbetalt egenkapitaltilskudd utgjør ca. kr 2,1 millioner som er balanseført som langsiktig fordring.

Fra og med 2019 bokføres aktuarielle gevinster/tap direkte mot annen egenkapital. I 2020 utgjør dette et tap på kr. 7 036 683 som er ført som reduksjon i pensjonsmidler og annen egenkapital.

Fra og med 01.07.16 ble alle ansatte meldt inn i innskuddsbasert pensjonsordning i Sparebank 1 Forsikring. Innskuddet utgjør 7% av lønn mellom 0-7,1G, og 25,1% av lønn mellom 7,1-12G. De ansattes andel utgjør 1,5%-poeng av dette. Innskuddsordningen gir ingen garanterte ytelser, og premien utgiftsføres direkte uten avsetninger i regnskapet.

Individuell driftspensjon
Ved overgangen fra ytelses- til innskuddsordning ble det gitt kompensasjoner til enkelte grupper ansatte. Ansatte over 60 år pr 01.07.16 skal kompenseres for tapt pensjon gjennom livsvarig driftspensjon som beregnes ved fratredelsestidspunktet. Det har blitt reversert kr. 1 275 153 i avsetningen i 2020 basert på beregninger fra Gabler AS og prinsippavklaringer. Gjenstående forpliktelse på ca. kr. 945 861 er avsatt i balansen.

Uforsikret ordning (Afp)
Rogaland Teater AS er tilknyttet Fellesordningen for Afp som gir ansatte rett til et livslangt tillegg på ordinær pensjon fra og med fylte 62 år. Ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. I 2020 ble premien satt til 2,5% av årslønn mellom 1 og 7,1G.

I samsvar med Finansdepartementets anbefaling blir ordningen regnskapsmessig behandlet som en innskuddsbasert ordning med utgiftsføring av den løpende Afp-premien uten avsetninger i regnskapet. Finansdepartementet begrunner dette med at det ikke finnes tilgjengelig informasjon som kan gi en konsekvent og pålitelig allokering av forpliktelsen for den enkelte virksomhet.

NOTE 8 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Rømningsvei ISTeaterbygningerLagerSceneriggFast bygn. inv.Teknisk utstyrLeiligh.BilerInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.0113 48455 9692 40332 9859 490 17 59530 2961 4831 620165 325
Tilgang til anskaffelseskost96107 162
Avgang til anskaffelseskost1 7561 756
Anskaffelseskost pr. 31.1213 48455 9692 40332 985 9 490 18 557 28 540 1 4831 886164 797
Akk. avskrivninger pr. 01.014 85419 5562 40310 3782 61910 598078687252 066
Reversering akk. avskrivninger, avgang0
Akk. nedskrivn. mot tilskudd pr 01.012 70028 40431 104
Sum akk. avskrivinger og nedskr. pr. 31.128 35348 0552 40312 3973 05511 82801 08494388 118
Bokført verdi pr. 31.125 1317 914020 5876 4356 72828 54040094376 678
Årets ordinære avskrivning7999502 0204361 2300298714 948
Årets nedskrivning
Sum årets avskrivninger og nedskrivninger79995020204361 2300298714 948
Årets avskrivningsprosent1%4/5%10/20%20%5/10%
Økonomisk levetid100 år25/20 år10/5 år5 år20/10 år
Avskrivningsmetodeiflg tilskuddLineæriflg tilskuddLineærLineærLineærLineær

Teatret eier i alt 11 selveierleiligheter. 

Av teknisk utstyr avskrives dimmeranlegg, intercom, teleslynger, fettutskiller kantine, lydanlegg HS og løpekatt HS med 10%. Biler, lysutstyr og øvrig av-utstyr avskrives med 20%. Av inventar avskrives publikumsstoler med 10% og sceneplattinger med 5%.

Av fast bygningsmessig inventar avskrives sprinkleranlegg, skimtlys og varme/kjøleanlegg med 5% og heis/rømningsvei Teaterhallen med 4%. Rømningsvei IS og scenerigg avskrives mot mottatt tilskudd. Tilskuddsperioden er 15 år.

NOTE 9 – SKATTETREKKSKONTO

Bundet skattetrekkskonto utgjør kr 2 691 559.

NOTE 10 – KONTOLÅN TIL STATEN

I forbindelse med saldering av statsbudsjettet (St.prp. nr. 32, 2001/-02) er det bevilget kr. 3,3 mill. i tilskudd til egenkapital til teatret. De bundne midlene ytes ved plassering i et «Kontolån til Staten» som er avdragsfritt, men rentebærende. Kontolånet er ført som langsiktig fordring på staten og med en tilsvarende økning av innskutt egenkapital under posten Annen egenkapital.

NOTE 11 – EGENKAPITAL
AksjekapitalInnskutt EKAnnen EKSUM
Egenkapital 31.12.20191083 30062 82967 237
Aktuarielt tap ytelsespensjon-7 037-7 037
Årets resultat7 5217 521
Egenkapital 31.12.20201083 30064 31367 721
NOTE 12 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
2020
Aksjekapitalen består pr. 31.12.2020 av følgende aksjeklasser:
Staten 720 A-aksjer á kr. 100.-72
Stavanger kommune 276 B-aksjer á kr. 100.-28
Rogaland fylkeskommune 84 C-aksjer á kr. 100.-8
108

A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av vedtektene. A-aksjene kan bare eies av Den norske Stat, B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune og C-aksjene kan bare eies av Rogaland Fylkeskommune.

NOTE 13 – AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD

Avsetning til vedlikehold i balansen vedrører periodisk malingsarbeid av teaterbyggene. I henhold til rapport utarbeidet av Sweco AS (2020), anslås det et vedlikeholdsbehov på ca.100 millioner kroner i et 5-årig perspektiv. De største arbeidene er knyttet til ventilasjon og røroppheng, og som i henhold til styrevedtak (2013) ikke har blitt prioritert i påvente av avklaring om nytt teaterbygg/totalrenovering.

NOTE 14 – PANTELÅN SR-BANK

Pantelånet gjelder finansering av ny rømningsvei Intimscenen og ny scenerigg Hovedscenen. Bokført verdi på pantesikrede eiendeler er kr 31 226 460.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:

20202019
12 21615 672
NOTE 15 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD
20202019
Skyldig feriepenger5 6885 781
Forskudd fra kunder/samarbeidspartnere6 3606 023
Påløpte kostnader2 8111 022
Forskudd på tilskudd/gaver3 2091 233
Annen kortsiktig gjeld193245
SUM18 26214 304
KONTANTSTRØMANALYSE
20202019
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:
Resultat før skattekostnad og ekstraord. inntekter7 5216 293
Gevinst ved salg anleggsmidler−2 630−21
Avskrivninger og nedskrivninger4 9484 728
Endring i varelager72-76
Endring i kundefordringer260-10
Endring i leverandørgjeld1 248223
Endring i andre tidsavgrensede poster2 613-8 402
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter14 0322 735
Kontantstrøm fra investeringaktiviteter:
Utbetaling ved kjøp av eiendeler andre foretak00
Innbetaling ved salg av bygg/varige driftsmidler4 38621
Utbetaling ved kjøp av bygg/varige driftsmidler-1 227-6 028
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter3 159-6 007
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:
Innbetaling fra ny langsiktig gjeld00
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld−2 700−2 571
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter−2 700−2 571
Nettoendring i likvide midler gjennom året14 491-5 843
Likviditetsbeholdning 1.1.22 08727 930
Likviditetsbeholdning 31.12.36 57722 087

Analysen viser netto kontantstrømmen i de operasjonelle aktiviteteten (indirekte modell).